นายเจษฏา ฉายคุณรัฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009จนถึงวันที่ 23 ก.ค.52 ที่ผ่านมา จังหวัดพังงามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จำนวน 29 ราย  ผู้ป่วยที่เฝ้าระวัง(ส่งตรวจตัวอย่าง) จำนวน 25 ราย ผู้ป่วยยืนยัน New H1N1 จำนวน 10 ราย โดยจำแนกเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอเมือง 4 ราย อำเภอตะกั่วป่า 3 ราย อำเภอตะกั่วทุ่ง 1 ราย อำเภอทับปุด 1 ราย อำเภอท้ายเหมือง 1 ราย และจำแนกตามเพศได้ดังนี้คือเป็นเพศหญิง 6 ราย เพศชาย 4 ราย

        นายเจษฏา ฉายคุณรัฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009จนถึงวันที่ 23 ก.ค.52 ที่ผ่านมา จังหวัดพังงามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จำนวน 29 ราย  ผู้ป่วยที่เฝ้าระวัง(ส่งตรวจตัวอย่าง) จำนวน 25 ราย ผู้ป่วยยืนยัน New H1N1 จำนวน 10 ราย โดยจำแนกเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอเมือง 4 ราย อำเภอตะกั่วป่า 3 ราย อำเภอตะกั่วทุ่ง 1 ราย อำเภอทับปุด 1 ราย อำเภอท้ายเหมือง 1 ราย และจำแนกตามเพศได้ดังนี้คือเป็นเพศหญิง 6 ราย เพศชาย 4 ราย

“สำหรับวิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ทุกคนทำได้คือ เมื่อรู้ตัวว่าเจ็บป่วยหรือเป็นไข้หวัด ควรพักรักษาตัว พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆและพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคและควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังไอ จาม และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น แต่หากอาการป่วยรุนแรงขึ้น เช่น ไข้สูง หรือไอมาก หรือหายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์”

ที่มา หนังสือพิมพ์เสียงใต้