ไชโย  ๆ   ๆ    ๆ    !!!!!!!!!!   

    อบต.บางนายสี  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  “เทศบาลตำบลบางนายสี”  แล้ว  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  การรับสมัคร  นายกฯ และ สมาชิกสภาเทศบาลฯ     รวมทั้งการเลือกตั้งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

    สภาเทศบาลตำบลบางนายสี    ที่จะเลือกตั้ง ประกอบด้วย

      1.   นายยกเทศมนตรี     1     คน   

      2.   เทศมนตรี             12    คน   

            แบ่งเป็น  2  เขต ๆ ละ    6  คน

               – เขตที่  1  ประกอบด้วย   หมู่ที่  1,   6,   7, และ 9

               – เขตที่  2  ประกอบด้วย   หมู่ที่  2,   3,   4,   5, และ 8

ไชโย  ๆ   ๆ    ๆ    !!!!!!!!!!   

    อบต.บางนายสี  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  “เทศบาลตำบลบางนายสี”  แล้ว  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  การรับสมัคร  นายกฯ และ สมาชิกสภาเทศบาลฯ     รวมทั้งการเลือกตั้งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

    สภาเทศบาลตำบลบางนายสี    ที่จะเลือกตั้ง ประกอบด้วย

      1.   นายยกเทศมนตรี     1     คน   

      2.   เทศมนตรี             12    คน   

            แบ่งเป็น  2  เขต ๆ ละ    6  คน

               – เขตที่  1  ประกอบด้วย   หมู่ที่  1,   6,   7, และ 9

               – เขตที่  2  ประกอบด้วย   หมู่ที่  2,   3,   4,   5, และ 8