นายปัญญา เพชรคงทอง พาณิชย์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 เพื่อเพิ่มเติมอัตราค่าปรับในการเปรียบเทียบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในเขตพื้นที่จังหวัดไปแล้วนั้น เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรคงมาตรการป้องปรามการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป จึงได้ออกประกาศขยายเวลาออกไปอีกเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 นับตั้งแต่การประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ให้ใช้อัตราที่กำหนดในข้อ 6 วรรคสอง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน และอัตราเปรียบเทียบคดีจังหวัดพังงา ลงวันที่ 24 เมษายน 2552

นายปัญญา เพชรคงทอง พาณิชย์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 เพื่อเพิ่มเติมอัตราค่าปรับในการเปรียบเทียบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในเขตพื้นที่จังหวัดไปแล้วนั้น เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรคงมาตรการป้องปรามการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป จึงได้ออกประกาศขยายเวลาออกไปอีกเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 นับตั้งแต่การประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ให้ใช้อัตราที่กำหนดในข้อ 6 วรรคสอง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน และอัตราเปรียบเทียบคดีจังหวัดพังงา ลงวันที่ 24 เมษายน 2552
    
อีกด้านหนึ่งนายแพทย์เจษฏา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงา ตั้ง แต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552 จังหวัดพังงา มีผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา จำนวน 405 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 162.04 ต่อแสนประชากร กระจายอยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอ 35 ตำบล 117 หมู่บ้าน อำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอเมือง รองลงมา อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 35 ปีขึ้นไป รองลงมา คือกลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 25-34 ปี ตามลำดับ ทั้งนี้จำแนกผู้ป่วยตามพื้นที่ได้ดังนี้ อำเภอเมือง จำนวน 121 ราย อำเภอท้ายเหมือง จำนวน 95 ราย อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 78 ราย อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 49 ราย อำเภอคุระบุรี จำนวน 29 ราย อำเภอกะปง จำนวน 22 ราย และอำเภอทับปุด จำนวน 11 ราย ส่วนอำเภอเกาะยาว ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล สำหรับสถาน การณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดพังงา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551-กรกฎาคม 2552 ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 115 ราย อัตราป่วย 46.01   ต่อแสนประชากร ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตแต่อย่างใด.