หากท่านมีความประสงค์จะนำพระพิฆเนศของท่านเข้าร่วมพิธีด้วยก็ยินดี


หากท่านมีความประสงค์จะนำพระพิฆเนศของท่านเข้าร่วมพิธีด้วยก็ยินดี