ชับ                  ถนัด   แน่นหนา  แข็งแรง

ชันชี               ข้อตกลง    ตั้งกติกา

เชงเลง             เครื่องมือดักปลา

แชงแวง           พูดหรือทำออกนอกเรื่อง

 

ชับ                  ถนัด   แน่นหนา  แข็งแรง

ชันชี               ข้อตกลง    ตั้งกติกา

เชงเลง             เครื่องมือดักปลา

แชงแวง           พูดหรือทำออกนอกเรื่อง

ชั้น                 ปิ่นโต

ชะ                  ตะกร้า

ชุ้น                  เคลื่อนไหว  อยู่ไม่นิ่ง

เชียด               เฉือด   หั่น