คลด            แทะ  กัดแทะ
คลกแคล็ก    โยกเยก  ไม่แน่น  โยกคลอน
คลิง             คลึง
ครัน             มาก
ครกเบือ        ครกหิน
ครกโหม่       ครกหินสำหรับโม่แป้ง
เคว็ด           ไม้ลัดยอดใหม่   เบี้ยวคด
แค่              แค่แค่ ใกล้คลด            แทะ  กัดแทะ
คลกแคล็ก    โยกเยก  ไม่แน่น  โยกคลอน
คลิง             คลึง
ครัน             มาก
ครกเบือ        ครกหิน
ครกโหม่       ครกหินสำหรับโม่แป้ง
เคว็ด           ไม้ลัดยอดใหม่   เบี้ยวคด
แค่              แค่แค่ ใกล้

คีบ              ตัดด้วยกรรไกร   หนีบ
ค่อม             สุ่มไก่  โน้มลง
ควน             เนิน
ค่งขาม         คนบ้า ๆ บ๋อง ๆ
คร่าว            รอ  คอย
เคลาะแคละ   คลื่นไส้
โคม             กะละมัง
เคย              กะปิ
ค่ำโพระ        คืนพรุ่งนี้