สะพานเหล็ก  เป็นสะพานข้ามแม่น้ำตะกั่วป่า  อยู่ในหมู่ที่  2  โคกขนุน   ต.บางนายสี     อ.ตะกั่วป่า   มีความยาวประมาณ      200   เมตร   กว้างพอที่รถมอเตอร์ไซด์สวนกันได้  บริษัทจุติ  บุญสูง   โคกขนุน  สร้างขึ้นในปี  พ.ศ.   2511         โดยใช้เหล็กจากเรือขุดแร่ที่หยุดกิจการ  เพื่อให้ความสะดวกแก่คนงานของบริษัท ฯ และประชาชนทั่วไป  


        สะพานเหล็ก  เป็นสะพานข้ามแม่น้ำตะกั่วป่า  อยู่ในหมู่ที่  2  โคกขนุน   ต.บางนายสี     อ.ตะกั่วป่า   มีความยาวประมาณ      200   เมตร   กว้างพอที่รถมอเตอร์ไซด์สวนกันได้  บริษัทจุติ  บุญสูง   โคกขนุน  สร้างขึ้นในปี  พ.ศ.   2511         โดยใช้เหล็กจากเรือขุดแร่ที่หยุดกิจการ  เพื่อให้ความสะดวกแก่คนงานของบริษัท ฯ และประชาชนทั่วไป   
        สะพานเหล็กตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมาก ๆ เหมาะสม    ทิวทัศน์สวยงาม      เป็นสัญลักษณ์ของตะกั่วป่าอีกแห่งหนึ่ง  เคยใช้เป็นฉากภาพยนตร์หลายเรื่อง  แต่เป็นที่น่าเสียดายมาก  เนื่องจากน้ำท่วมตะกั่วป่าอย่างรุนแรงในวันที่  13  กรกฎาคม  2552  นี้  ทำให้สะพานช่วงที่แขวนข้ามแม่น้ำ  ทนแรงน้ำไม่ไหว  ขาดชำรุดใช้การไม่ได้    ทุกคนต่างเสียดายในคุณค่าของสะพานแห่งนี้  ได้แต่ภาวนาและหวังว่า  ทางบริษัท ฯ  หรือหน่วยงานใด  หรือใคร  ช่วยซ่อม ด้วย   เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตะกั่วป่าต่อไป