วันที่ 25 ต.ค. 2552 • พิธีโป้ยหล่อจู้และหู้หล่อจู้

 •  พิธีโก้ยห่าน

 •  พิธีผ่ายตงชู่

 •   พิธีส่งมอบเต่าสิริมงคลให้กับหล่อจู้และหู้หล่อจู้ในปีถัดไป

 


วันที่ 26 ต.ค. 2552 • พิธีชักซ้อ

 • พิธีอิ้วเก้ง

 • พิธีส่งองค์หยกอ๋องซ่งเต่

 • พิธีโข่ขุ้น

 • พิธีโก้ยห่าน

 • พิธีผ่ายต๋งซู่

 • พิธีอิ้วเก้ง

 • พิธีส่งองค์กิวอ๋องไต่เต่ 


 
วันที่ 25 ต.ค. 2552 • พิธีโป้ยหล่อจู้และหู้หล่อจู้

 •  พิธีโก้ยห่าน

 •  พิธีผ่ายตงชู่

 •   พิธีส่งมอบเต่าสิริมงคลให้กับหล่อจู้และหู้หล่อจู้ในปีถัดไป

 


วันที่ 26 ต.ค. 2552 • พิธีชักซ้อ

 • พิธีอิ้วเก้ง

 • พิธีส่งองค์หยกอ๋องซ่งเต่

 • พิธีโข่ขุ้น

 • พิธีโก้ยห่าน

 • พิธีผ่ายต๋งซู่

 • พิธีอิ้วเก้ง

 • พิธีส่งองค์กิวอ๋องไต่เต่