ทีมงานตบเท้าไขก๊อกชี้แจงกับประชาชน

        นายสาโรจน์ แสงไฟ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดเผยถึงสาเหตุการลาออกจากตำแหน่ง

ทีมงานตบเท้าไขก๊อกชี้แจงกับประชาชน

        นายสาโรจน์ แสงไฟ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดเผยถึงสาเหตุการลาออกจากตำแหน่งเกือบทั้งชุดของคณะทีมบริหาร อบต. บางนายสี ทั้งนี้ได้สรุปชี้แจงเหตุผลการลาออกในครั้งนี้สืบเนื่องจากนายชัยทัต เทพเสถียร อดีตรองนายก อบต.บางนายสี ได้รับหนังสือ คำสั่ง อบต.บางนายสี ที่ 354/2552 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบายของนายก  อบต.บางนายสี ปฏิบัติงานบางอย่างไม่เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่บาง อย่างโดยไม่ได้รับมอบหมายจากนายก อบต. บางนายสี ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ส่วนในการชี้แจงสรุปได้ดังนี้คือได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายข้อตกลงของทีมงานและมติของสภา แต่มีบางกรณีสำหรับข้อโต้แย้ง ซึ่งอยู่ในขอบข่ายของงาน แต่คงด้วยประเด็นการขุดลอกลำตะกอนแม่น้ำตะกั่วป่า ซึ่งนายชัยทัตและทีมบริหารไม่เห็นด้วย ส่วนการทำงานเมื่อคนใดคนหนึ่งในทีมพ้นตำแหน่งความสำนึกในสัญญาลูกผู้ชายที่ขอโอกาสจากพี่น้องชาวบางนายสีทุกท่าน และประการสำคัญเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของนายชัยทัต เทพเสถียร ที่โดนคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ทุกคนมีข้อผิดพลาดในการทำงาน เมื่อโอกาสดีมาถึงทีมรักษ์บางนายสีคงต้องขอความกรุณาและโอกาสจากพี่น้องชาวตำบลบางนายสีทุกท่านเพื่อตำบลบางนายสีต่อไป
    
       อีกด้านหนึ่งนายวระชาติ ทนังผล   รองนายก อบจ.พังงา เปิดเผยว่า คณะผู้แทนจากองค์การยูนิเซฟ ซึ่งประกอบด้วยนางสาว     สุกัญญา บุญประเสริฐ นางสาวปาริดา เอียดตรง นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ เจ้าหน้าที่จากองค์การยูนิเซฟ ศึกษาดูงานการทำงานและ  การวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมที่ทำการสภา อบจ.พังงา ที่ได้จัดตั้งทีมสหวิชาชีพ เมื่อ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบจ.พังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา สาธารณสุขจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม เอ็นจีโอที่ทำงานด้านเด็ก เยาวชน องค์กรชุมชนที่ทำงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ครูจากสถาบันการศึกษาและผู้แทนเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน โดย อบจ.ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของ อบจ.ในภาพรวมของจังหวัดในปีงบประมาณ 2552 ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยงบประมาณ 13,795,000 บาท เช่น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ การ    ส่งเสริมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ทู บี นัมเบอร์ วัน การเข้าค่ายอบรมเยาวชนมุสลิมในภาคฤดูร้อน การสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมมุสลิม ในอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอคุระบุรี สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน.

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ DailyNews