ภาพกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

       

        ภาพกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา