บ้านน้ำเค็มตั้งอยู่ปากแม่น้ำตะกั่วป่า   หมู่ที่  2 ตำบลบางม่วง  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา บริเวณบ้านน้ำเค็มเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำจืดในการอุปโภคบริโภคมีแต่น้ำกร่อยและน้ำทะเล  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน  น้ำเค็ม  

        

        บ้านน้ำเค็มตั้งอยู่ปากแม่น้ำตะกั่วป่า   หมู่ที่  2 ตำบลบางม่วง  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา บริเวณบ้านน้ำเค็มเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำจืดในการอุปโภคบริโภคมีแต่น้ำกร่อยและน้ำทะเล  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน  น้ำเค็ม  

         ในอดีตไม่มีผู้คนเข้าตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย   มีแต่การทำเหมืองแร่   แต่เนื่องจากตั้งอยู่ปากแม่น้ำจึงมีเรือประมงหรือเรือตังเกเข้ามาจอดเทียบท่าในบางฤดูกาล

 


        จนกระทั่งในปี  2524  ได้มีการดูดดำแร่ดีบุกในทะเลกันมาก  จึงมีผู้คนจากต่างจังหวัดเข้ามาจับจองพื้นที่ปลูกเพิงที่พักและบ้านที่อยู่อาศัยจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว  (ชุมชนบ้านน้ำเค็มจึงไม่มีคนตะกั่วป่าอยู่เลย) เมื่อแร่ในทะเลลดน้อยลง  ชาวบ้านจึงหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่น เช่น การประมง 

 


        และเมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2547  หมู่บ้านน้ำเค็มก็ได้รับความเสียหายจากภัยคลื่นยักษ์สึนามิมากที่สุดทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ถึงแม้หน่วยงานของรัฐ   เอกชน และองค์กรต่างประเทศได้เข้ามาให้การช่วยเหลือฟื้นฟูตลอดมา  แต่ชุมชนก็ยังไม่มีความมั่นใจต่อสถานการณ์เท่าที่ควร         วันนี้จะไปเยี่ยมหมู่บ้านน้ำเค็ม    ถ้าเริ่มเดินทางจากภูเก็ต  ไปตามถนนสายภูเก็ต  ตะกั่วป่า  ประมาณ  125 กิโลเมตร  ใช้เวลาไม่ถึง  2  ชั่วโมง  ถึงกิโลเมตรที่  773  เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านน้ำเค็ม   หรือเริ่มจากตะกั่วป่า   ก็ใช้ถนนสายตะกั่วป่า  ภูเก็ต  ระยะทาง  7  กิโลเมตร  ถึง กิโลเมตรที่  773  เลี้ยวขวาเข้าบ้านน้ำเค็ม  ถนนสะดวกสบาย