ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า
    สร้างขึ้นเมื่อ ปี  พ.ศ. ๒๔๗๒ เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดตะกั่วป่า จนเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จังหวัดตะกั่วป่าถูกปลดลดฐานะเป็นอำเภอเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ ชาติตกต่ำอย่างมาก ศาลากลางจังหวัดแห่งนี้จึงใช้เป็นที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า
    สร้างขึ้นเมื่อ ปี  พ.ศ. ๒๔๗๒ เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดตะกั่วป่า จนเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จังหวัดตะกั่วป่าถูกปลดลดฐานะเป็นอำเภอเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ ชาติตกต่ำอย่างมาก ศาลากลางจังหวัดแห่งนี้จึงใช้เป็นที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
    ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูน พื้นอาคารเป็นไม้สัก หลังคาปูด้วยกระเบื้องหินทรายลูกฟูก เป็นสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสประยุกต์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากร

Takuapa Administrative Office
    The Takuapa Administrative Office was originally built as a Provincial Goverment House in 1826. However, after Takuapa Province was demoted to a district on April 1st 1832 due to the nation’s economic depression during the seventh monarch of the Chakri Dynastry, the provincial Government house become the Takuapa
Administrative Office.
    The Chino – Protuguese architecture fo the building is of great value.