สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นบ้านอยู่อาศัยของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี ( ช้อย ณ นคร ) หลานพระยาเสนานุชิต ( นุช ณ นคร ) ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วป่า และดำรงตำแหน่งนายอำเภอตะกั่วป่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๖๙ อาคารแห่งนี้ก่อสร้างโดยช่างฝีมือชาวจีน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของตระกูล ณ นคร ตึกขุนอินทร์เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม คือเป็นอาคารรูปทรงชิโนโปรตุกีสประยุกต์ เดิมหลังคามุงด้วยกระเบื้องหลังเต่า ภายหลังตึกแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมลง ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ตระกูล ณ นคร ได้ดำเนินการซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมและมุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอน


Khun Intra Building Khun Intra Building belonged to the first lieutenant Khun Intrakeere (Choy Na – Nakhon) who was Prya Senanuchit’s nephew. It was built by the Chinese builders in 1917. This building remains under the care of the Na – Nakhon family. The style of this building was Chino – Portuguese and its architecture is of great value. Its roofs had been comprised of tiles that look like a turtle’s back. Afterwards, it was repaired in 1981 by following the original style; only the roofs were changed.