พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5    เสด็จพระราชดำเนินประพาสแหลมมลายู  รัตนโกสินทร์ศก

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5    เสด็จพระราชดำเนินประพาสแหลมมลายู  รัตนโกสินทร์ศก  109  (พ.ศ.2433)   โดยเสด็จออกจากกรุงเทพฯในวันที่   16  เมษายน  ร.ศ. 109  (พ.ศ.2433)  โดยทางเรือถึงชุมพร แล้วเสด็จทางบกข้ามมายังระนอง   ลงเรืออีกครั้ง อ้อมแหลมมลายู และเสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 15  มิถุนายน  ร.ศ.109  (พ.ศ.2433)   รวมเวลา  2  เดือน  ทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรหัวเมืองต่าง ๆ ตามรายทางที่เสด็จผ่าน  ในการเสด็จครั้งนี้    พระองค์ทรงบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียด  เท่าที่ทราบมีอยู่  2  ฉบับคือ  พระราชนิพนธ์  ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู  รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙  เป็นลายพระราชหัตถ์ล้วน ๆ  ด้วยดินสอ   ตัวหวัดสวยงาม    เป็นบันทึกส่วนพระองค์ละเอียดมาก  และอีกฉบับหนึ่งเป็นพระราชหัตถ์เลขาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจาตุรนต์รีศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์   เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู  เป็นเนื้อหาเดียวกัน  ในที่นี้ได้คัดลอกฉบับที่  2   เฉพาะเกี่ยวกับเมืองตะกั่วป่ามาให้อ่านกัน ที่นี่